دراسنا پرچمی

12.000 

12 عدد در انبار

Quantity
Wishlist

سمیت برای حیوانات

خیر

نام علمی

-cm

سایز گلدان

0 سانتی متر

ارتفاع

0 سانتی متر

مراقبت

آبیاری

بهترین مکان نگهداری

تغذیه گیاه

تعویض گلدان

ارتفاع (شامل گلدان)​

0 سانتی متر

سایز گلدان

0 سانتی متر

نام علمی

سمیت برای حیوانات

خیر

آبیاری

تغذیه گیاه

تعویض گلدان

گیاه دکوراتیو

خیر

اسامی تجاری

تعداد گیاه

1

ویژگی ها

مکان نگهداری اصلی

نکات مهم